Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2051 b905 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasomebunny somebunny
9501 4d59
Reposted fromwazelina wazelina viasomebunny somebunny
2851 3c46 500
Reposted frompolaczetto polaczetto viayouthless youthless
1789 4181
Hallgrimskirkja in Reykjavík, Iceland


WOW.
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
7660 2f94 500
home by dan-ah kim, 2013
Reposted fromrol rol viasomebunny somebunny
0129 c2c0
Reposted fromblackcandy blackcandy
Wierzymy, bo chcemy wierzyć. W bogów, bo taka wiara zagłusza strach przed śmiercią. W miłość, bo upiększa wyobrażenie życia.
— Jo Nesbø – Pancerne Serce
1394 d6a0
Reposted fromadaprzygoda adaprzygoda viasomebunny somebunny
6514 9fd5 500

(by dan-ah kim)             

Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny
8000 187c 500

plagiarismisnecessary:

Peter Womersley
Bernat Klein Studio, Galashiels, Scotland (1972)

8307 70f2
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viasomebunny somebunny
2127 c3fa 500
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier viasomebunny somebunny
3745 76da 500
Reposted fromink ink viasomebunny somebunny
1080 338d 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viasomebunny somebunny
8022 84b0
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viayouthless youthless
Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
0682 2cc3
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl