Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2016

4689 fcff
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
Słyszałem, że jest plemię, w którym kiedy komuś zdarzy się coś złego, ma prawo opowiedzieć o tym trzem osobom. Później nie wolno poruszyć mu tego tematu i ma żyć dalej najlepiej jak tylko umie.
— "Najwięcej kosztują złudzenia" - Volantification
Nigdy nie poświęcaj dla kogoś wszystkiego. Ludzie odchodzą. Oni zawsze to robią.
Reposted frommefir mefir viasomebunny somebunny

March 13 2016

2301 4ab3 500
4549 9ab7 500
Reposted frombridgesburnt23 bridgesburnt23
7405 9ee0 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viasomebunny somebunny
6753 c6de 500
Reposted fromthebelljar thebelljar viaeterycznie eterycznie
grafika hilarious
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
Chciałabyś, żeby miłość dowiodła ci, że istnieje. Nie tędy droga. To ty masz dowieść, że istnieje
— E-E Schmitt - Małe zbrodnie małżeńskie
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viasomebunny somebunny
0658 d518
3120 4406 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viasomebunny somebunny
Reposted fromrooo rooo viasomebunny somebunny

January 26 2016

Na tym etapie życia nie szukam happy endu. Szukam szczęśliwego początku.
— Jonathan Tropper ‘Jak rozmawiać z wdowcem’
Reposted fromweightless weightless viasomebunny somebunny
2233 d132
4411 792f 500
Tokarczuk. Dom dzienny, dom nocny.

January 23 2016

3043 0220 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl